Rechtsgebieden

Neem direct contact op

Santi Advocaten in Waalwijk

De advocaten van Santi Advocaten geven juridisch advies, voeren procedures en mediation in familiezaken. Wij bieden u rechtshulp in Waalwijk en omstreken op de volgende rechtsgebieden:

Strafrecht

Er zijn diverse manieren waarop u met een strafprocedure te maken kunt krijgen. U kunt bijvoorbeeld slachtoffer zijn van een jegens u gepleegd strafbaar feit en de schade willen verhalen op de dader. Het is in dat geval mogelijk om u als benadeelde partij te stellen in de strafzaak tegen de verdachte. Ook kan het voorkomen dat u zelf verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. In beide gevallen kunt u uw belangen door ons laten behartigen. Wij bieden u rechtshulp en zullen u voorafgaand aan de zitting informeren over de gang van zaken en u inzicht geven in de op de zaak betrekking hebbende stukken. Op deze wijze verschijnt u goed voorbereid op de terechtzitting en dat geeft een geruststellend gevoel.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestaat uit twee delen, het strafrechtelijk deel en het civielrechtelijk deel. Indien een minderjarige wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen. De rechtbank geeft dan opdracht aan een van onze advocaten om de belangen van een minderjarige te behartigen. Om voor een doorverwijzing in aanmerking te komen dient er over de nodige kennis en ervaring te worden beschikt en dat is bij onze advocaten het geval. Ook kunnen minderjarigen in een situatie terecht komen waarin het (tijdelijk) niet mogelijk is om bij de ouders te wonen of waarin het noodzakelijk is dat er een gezinsvoogd wordt benoemd om de goede ontwikkeling van een minderjarige naar volwassenheid te kunnen waarborgen. De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan en kan deskundige bijstand goed gebruiken. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind. Bij civiele jeugdbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen) is het belangrijk om oog te hebben voor de emoties van alle betrokkenen.

Familierecht

Onder dit recht valt alles wat te maken heeft met het beëindigen van een relatie. U kunt hierbij denken aan een echtscheiding of het verbreken van een samenleving. Er moet bijvoorbeeld nagedacht worden over wie er in het huis blijft wonen. Als uit de relatie kinderen zijn geboren is het uiteraard heel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten bij echtscheiding en bij verbreking van een samenleving bij twee gezaghebbende ouders worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook moet bekeken worden of er ruimte is voor het betalen van kinder- en/of partneralimentatie. Zodra er relevante omstandigheden wijzigen, kan uw advocaat bekijken of dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de vastgelegde omgangsregeling of alimentatieplicht. In familiezaken is ook mediation mogelijk. Mr. Van Beurden heeft in het kader van haar lidmaatschap van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) twee opleidingen tot advocaat mediator gevolgd. Mediation is een hele prettige manier om een scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Zeker als er kinderen in het spel zijn is dit in het belang van alle betrokkenen.

Advisering MKB

Voor ondernemers is het van belang dat zij op adequate wijze worden bijgestaan in geval van geschillen. U kunt hierbij denken aan een overeenkomst die door een andere partij niet wordt nagekomen. Als er de mogelijkheid is om de zaak in onderling overleg op te lossen en duidelijke afspraken te maken voor de toekomst. Op deze wijze is de kans aanzienlijk dat u zaken kunt blijven doen met de tegenpartij. In sommige gevallen zal echter niet aan het voeren van een procedure kunnen worden ontkomen. Santi Advocaten kan u van dienst zijn bij het opstellen of beoordelen van contracten. Indien u vragen heeft over algemene voorwaarden of op dit punt geadviseerd wenst te worden, dan kunnen wij u bijstaan.

Sociaal zekerheidsrecht

Bij sociaal zekerheidsrecht moet u denken aan alle regelgeving die te maken heeft met inkomen anders dan uit arbeid. Het meest voor de hand liggend is inkomen uit een WIA-, WAO-, WWB- of een WW-uitkering, maar ook regelgeving met betrekking tot kinderbijslag en pensioenen valt onder sociaal zekerheidsrecht. Indien u van mening bent, dat ten onrechte geen uitkering wordt toegekend of de uitkering wordt ingetrokken kan uw advocaat de zaak nader bekijken. Dit is ook het geval indien u bijvoorbeeld een maatregel krijgt opgelegd door uw uitkeringsinstantie. De procedure begint met een bezwaarschrift en wordt eventueel vervolgd met een beroepsprocedure bij de rechtbank. Hoger beroep is mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Arbeidsrecht

Bij ontslagzaken is het van belang om vooraf juridisch advies in te winnen over mogelijk te voeren procedures. Als u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dan moet u weten welke weg u het beste kunt bewandelen. U moet bijvoorbeeld nagaan of er wel of niet een ontslagvergoeding moet worden betaald. Door vooraf goede en duidelijke afspraken te maken, kunnen geschillen in de toekomst vaak worden voorkomen. Het belang bij zaken op het gebied van arbeidsrecht is groot. Naast een financieel belang is er vaak ook een persoonlijk belang. Wij bieden zowel werkgevers als werknemers advies en bijstand in procedures.

Letselschade

Indien u een verzekering afsluit beoogd u daarmee om u te beschermen tegen een groot aantal risico’s. Niet altijd worden de gevolgen van een vervelende gebeurtenis door de verzekeraar gedekt. Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van een verzekeraar, dient u vaak op korte termijn stappen te ondernemen. Wij staan u daarin graag bij. Wij behartigen uw belangen indien u een andere partij aansprakelijk wenst te stellen.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Indien u in een uitzichtloze positie terecht bent gekomen voor wat betreft uw schulden kan toelating tot de Wettelijke schuldsanering uitkomst bieden. Indien u van mening bent, dat ten onrechte de WSNP tussentijds is beëindigd of uw aanvraag tot toelating tot de WSNP ten onrechte is afgewezen, kan uw advocaat de zaak nader bekijken en de mogelijkheden met u bespreken. U kunt hierbij denken aan het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof tegen de afwijzing van het verzoek tot toepassing van de WSNP. Het hoger beroep dient binnen acht dagen na afgifte van het vonnis door de rechtbank te worden ingesteld bij het gerechtshof. Daarnaast kunt u ook rechtsbijstand verkrijgen voor een procedure bij de rechtbank over een tussentijdse of reguliere beëindiging van de WSNP zonder schone lei.